گواهي نامه و تقدير نامه ها
  • اخذ مجوز توليد دستگاه جوش و اتصالات پلي اتيلن از وزارت صنايع و معادن .
  • اخذ گواهي نامه از شرکت Rothenberger آلمان .
  • تقدير نامه از دانشگاه پيام نور در برگزاري دوره هاي آموزشي .
  • تقدير نامه از معاونت آب و خاک کرج در برگزاري دوره هاي آموزشي .
  • اخذ ده ها تقدير نامه به دليل حضور مستمر و چشمگير در نمايشگاه هاي آب و فاظلاب ،پتروشيمي و کشاورزي در سراسر کشور .

ارزشها
  • احترام به انسانها, ارزشها و حقوق آنها.
  • رعايت اخلاق حرفه اي و پايبندي به تعهدات .
  • تاکيد بر کيفيت, ايمني و حفظ محيط زيست .
  • خلاقيت, ابتکار و نوآوري .
  • به سازي و توسعه مستمر مديريتي .
                
 
 
  
Print Add Favorite طراحي و اجرا : حسن رشيدي